سالنامه آماري سال 1399 دانشگاه فردوسي مشهد با ساختار و طراحي جديد جهت بهره‌برداري مديران و كارشناسان محترم دانشگاهي و كليه علاقه‌مندان منتشر شد (لينك مستقيم). همچنين نسخه انگليسي سالنامه نيز در دست اقدام مي‌باشد و به زودي بر روي سايت معاونت قرار خواهد گرفت.

سالنامه آماري دانشگاه فردوسي مشهد حاوي مجموعه‌اي از اطلاعات آماري موجود در زمينه‌هاي آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، اداري و مالي، برنامه‌ريزي و توسعه منابع و بين‌الملل دانشگاه مي‌باشد كه به منظور رفع نيازهاي آماري مديران، برنامه‌ريزان، پژوهشگران و ساير متقاضيان، به صورت سالانه تهيه و منتشر مي‌شود. با وجود سيستم اطلاعات مديريت(MIS)  در دانشگاه فردوسي مشهد و در دسترس بودن اطلاعات بروز، سالنامه آماري 1399 با ساختار و طراحي جديد با ارائه مهمترين عناوين اطلاعاتي براساس ميزان تقاضاي ذينفعان و تاثير آن در برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري مديران و در مقاطع زماني معين‌شده در نظام‌نامه آماري ارائه شده است.

sal