IMG 3133

دکتر زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به منظور ارائه و مشاوره براساس خرد جمعی و مدیریت براساس اصول مسلم علمی، توسعه فرهنگ مشارکت، بهره‌مندی از نظرات نخبگان و صاحب نظران اتاق‌های فکر ۱۶ گانه را درنظر گرفته است. در همین راستا جناب آقای دکتر مهارتی مدیر برنامه، بودجه و نظارت راهبردی دانشگاه در اتاق فکر اجتماعی و فرهنگی وزارت عتف منصوب گردیده اند.  وظایف اتاق فکر آموزش هدفمند، مشاوره در تعیین اهداف برای آموزش عالی و نظام تعلیم و تربیت کشور، رصد تغییرات اجتماعی و تجدیدنظر منظم و به موقع در منابع درسی و تعلیمی می‌باشد.