بيست و هشتمين جلسه شوراي عالي سياستگذاري بودجه دانشگاه در تاريخ 1400/10/01 در سالن شوراي سازمان مركزي با حضور اعضا تشكيل شد. در اين جلسه گزارش وضعيت بودجه سال 1400، لايحه بودجه 1401، ضوابط مالي ناظر بر تهيه و تدوين موافقتنامه 1401 و ساير موارد مرتبط با بودجه دانشگاه مورد بحث و بررسي قرارگرفت.

index