بیست و دومین نشست کمیسیون دایمی هیات امنای دانشگاههای فردوسی مشهد و صنعتی قوچان روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/10/18 از ساعت 8:30 تا 14 با شرکت آقایان دکتر شریعتی نیاسر رییس محترم کمیسیون دایمی، دکتر ضابط رییس محترم دانشگاه فردوسی مشهد، مهندس رضایی معاون مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه، و سایر اعضای حقوقی و حقیقی کمیسیون دایمی بصورت حضوری در محل مرکز رفاهی شماره یک دانشگاه برگزار گردید.
در این نشست لوایح پیشنهادی دانشگاهها مطرح و پس از بحث و بررسی در هر مورد تصمیم گیری شد.

photo ۲۰۲۲ ۰۱ ۰۸ ۱۵ ۰۲ ۳۴

omana