ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

1

ابراهیمی فر سمیرا

کارشناس نظارت و ارزیابی راهبردی

38802315

2

احسانی سمانه

کارشناس سیستم اطلاعات مدیریت

38802318

3

باقری سعیده

مسئول دفتر معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع

38802324

4

باوفا سمیه

کارشناس مسئول سیستم اطلاعات مدیریت

38802317

5

برومند الهام

کارشناس مسئول برنامه ریزی

38802326

6

بزرگوار ملیحه

کارشناس توسعه فرایندهای سازمانی

38802311

7

جلیلیان فتاحی زهره

کارشناس مسئول توسعه منابع انسانی و تشکیلات

38802304

8

حامدی نیا ناعمه

کارشناس بودجه

38802330

9

سالاری احسان

کارشناس مسئول توسعه منابع انسانی و تشکیلات

38802307

10

سلیمی مهسا

کارشناس توسعه فرایندهای سازمانی

38802305

11

شریفی محمد اسحاق

کارشناس مسئول تشکیلات وهیات امنا

38802392

12

شیرازی بهناز

کارشناس توسعه منابع انسانی و تشکیلات

38802306

13

صادقی صدیقه

کارشناس توسعه فرایندهای سازمانی

38802328

14

صادقی فرشته

کارشناس توسعه منابع انسانی و تشکیلات

38802301

15

صدر نفیسه سادات

کارشناس توسعه منابع انسانی و تشکیلات

38802322

16

صفری برجی فرزانه

کارشناس توسعه فرایندهای سازمانی

38802393

17

فتحی سیده بتول

کارشناس توسعه منابع انسانی و تشکیلات

38802320

18

فلفلانی عطیه

کارشناس برنامه ریزی

38802321

19

فضلی طیبه

کارشناس سیستم اطلاعات مدیریت

38802319

20

قوامی سعیده

کارشناس برنامه ریزی

38802325

21

کاردان مقدم محسن

کارشناس مسئول معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع

38802329

22

گنجعلی عطیه

کارشناس بودجه

38802309

23

هما ناروئی

کارشناس بودجه

38802373

24

لشکری پور زهرا

کارشناس توسعه فرایندهای سازمانی

30802397

25

مبهوت سارا

کارشناس برنامه، بودجه و نظارت راهبردی

38802348

26

معافیان طرقدری وجیهه

کارشناس مسئول نظارت و ارزیابی راهبردی

38802312

27

نکودری امیر

کارشناس توسعه منابع مالی

38802383

28

نوری بایگی مریم

کارشناس مسئول بودجه

38802316

29

یوسفی کاخکی تکتم

کارشناس توسعه فرایندهای سازمانی

38802313

همکاران مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات