نام و نام خانوادگی

                                        سمت            شماره تماس

ابراهیمی فر سمیرا

کارشناس نظارت راهبردی و سیستم اطلاعات مدیریت 38802315

احسانی سمانه

کارشناس سیستم اطلاعات مدیریت 38802318

باقری سعیده

مسئول دفتر معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع 38802324

باوفا سمیه

کارشناس مسئول سیستم اطلاعات مدیریت 38802317

بزرگوار ملیحه

کارشناس توسعه فرایندهای سازمانی 38802311

برومند الهام

کارشناس مسئول برنامه ریزی راهبردی 38802326

حامدی نیا ناعمه

کارشناس بودجه 38802330

سلیمی مهسا

کارشناس توسعه فرایندهای سازمانی 38802305

سالاری احسان

کارشناس مسئول توسعه منابع انسانی و تشکیلات 38802307

شریفی محمد اسحاق

کارشناس مسئول تشکیلات و هیات امنا 38802392

شیرازی بهناز

کارشناس توسعه منابع انسانی و تشکیلات 38802306

صادقی فرشته

کارشناس توسعه منابع انسانی و تشکیلات 38802301

صدرالسادات نفیسه

کارشناس توسعه منابع انسانی و تشکیلات 38802322

صفری برجی فرزانه

کارشناس توسعه فرایندهای سازمانی 38802393

فتحی سیده بتول

کارشناس توسعه منابع انسانی و تشکیلات 38802320

فضلی طیبه

کارشناس سیستم اطلاعات مدیریت 38802319

فلفلانی عطیه

کارشناس برنامه ریزی راهبردی 38802321

قوامی سعیده

کارشناس برنامه ریزی راهبردی 38802325

کاردان مقدم محسن

کارشناس مسئول معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع 38802329

گنجعلی عطیه

کارشناس بودجه 38802309

لشکری پور زهرا

کارشناس توسعه منابع انسانی و تشکیلات 38802397

مبهوت سارا

کارشناس برنامه، بودجه و نظارت راهبردی 38802348

معافیان وجیهه

کارشناس مسئول نظارت راهبردی و سیستم اطلاعات مدیریت 38802312

نکودری امیر

کارشناس توسعه منابع مالی 38802383

 نوری بایگی مریم

کارشناس مسئول بودجه 38802316

یوسفی تکتم

کارشناس توسعه فرایندهای سازمانی 38802313

همکاران مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات