دستورالعمل ها

دستورالعمل اجرایی اعطای ترفیع سالیانه به اعضای هیات علمی
دستورالعمل پرداخت آموزانه مدرسين دوره آموزشي ضمن خدمت
دستورالعمل انواع و نحوه وصول و مصرف درآمدهاي اختصاصي
دستورالعمل نحوه هزينه كردن هدايا و كمكهاي مردمي
دستورالعمل نحوه انجام معاملات عمده
دستورالعمل نحوه نگهداري اموال
دستورالعمل نحوه تشكيل و وظايف هيات اجرايي منابع انساني
دستورالعمل اجرايي ارتقا رتبه اعضاي غيرهيات علمي
دستورالعمل فوق العاده سختي شرايط محيط كار اعضاي غيرهيات علمي
دستورالعمل اجرايي قانون حمايت قضايي از اعضاي غيرهيات علمي
دستورالعمل پرداخت كمكهاي رفاهي اعضاي غيرهيات علمي
دريافت وجه در ازاي ارايه خدمات از دانشجويان موسسات آموزشي
نحوه پرداخت پژوهانه راهنمايي و مشاوره پايان نامه و رساله دانشجويان تحصيلات تكميلي
تفويض اختيار انجام برخي از وظايف و اختيارات هيات امنا به كميسيون دايمي و هيات رئيسه
دستورالعمل اجرايي اعطاي ترفيع سالانه و پايه تشويقي اعضاي هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد
دستورالعمل نحوه همكاري استادان و متخصصان ايراني مقيم خارج از كشور با دانشگاه فردوسي مشهد
دستورالعمل نحوه تعيين فوق العاده مديريت روساي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي
دستورالعمل نحوه تشكيل و فعاليت كميسيون دايمي
دستورالعمل اجرايي بخشنامه ايجاد تسهيلات براي فرزندان اعضاي هيات علمي
دستورالعمل اجرايي جذب و تبديل وضعيت استخدامي اعضاي هيات علمي
دستورالعمل نحوه بازنشستگي اعضاي هيات علمي
دستورالعمل اجرايي در موضوع شهريه كارشناسي ارشد (نوبت دوم)
دستورالعمل بكارگيري نيمه حضوري اعضاي هيأت علمي
دستورالعمل نحوه انجام حسابرسي توسط حسابرس منتخب هيات امنا
دستورالعمل‌ اجرايي‌ آيين‌ نامه‌ خدمت‌ موظف‌ و اعطاي‌ ترفيع‌ اعضاي‌ هيات‌ علمي‌ آموزشي‌ و پژوهشي‌
دستورالعمل ميزان و نحوه واگذاری و واريز تنخواه‌گردان، پيش‌پرداخت و علی‌الحساب و نوع تضمين مورد نياز
دستورالعمل نحوه تعيين حق مديريت رؤساي دانشگاهها و مؤسسات آموزش