Saman Futures Studies Page 1

رویکرد آینده پژوهی در دومین برنامه راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد
شماره 59

 

 

 

 Samanfinal Page 1

برنامه ریزی در آموزش عالی

ویژه نامه تدوین دومین برنامه راهبردی
شماره 58

 Saman57 Page 1

فرايند تدوين سند راهبردی در دانشگاه فردوسی مشهد

شماره57

 Saman56-3 Page 1

اصول و مباني برنامه‌ريزي  راهبردي

شماره56

 Saman55 Page 1

آشنایی با کار آفرینی و دانشگاه کارآفرین

شماره55

 Saman54 final Page 1

برنامه ريزي و نظام اموزش عالي

شماره54

 Saman53-2 Page 1

اقتصاد مقاومتی
و نقش دانشگاه ها در تحقق آن

شماره53

 Saman52-2 Page 1

دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان سازمان يادگيرنده

شماره52

 Saman51-2 Page 1

جایگاه اجرای راهبرد در مديريت راهبردی

شماره51

 Saman50 Page 1

نظام پيشنهادها،گامی در راستای ترويج مديريت مشارکتی

شماره50

Saman49 Page 1

ارزيابي عملکرد کارکنان

شماره49

pishsaman01 Page 1

هوشمندي رقابتي

شماره 48

pishsaman01 Page 1

برنامه‌ريزي راهبردي منابع انساني

شماره 47

pishsaman01 Page 1

توانمندسازي منابع انساني 

شماره 46

Saman45 Page 1

معرفی نظام های ارزيابی عملكرد ورتبه بندی

شماره 45

Saman-44 Page 1

مهندسي مجدد فرآيند

شماره 44

saman43-2 Page 1

حسابداري تعهدي

شماره 43

saman42 Page 1

ساختار سازمانی

شماره 42

saman41 Page 1

چشم انداز، ماموريت و ارزش های محوری

شماره41

saman40 Page 1

الگوبرداري

شماره 40

saman39 Page 1

نظام بودجه ريزي عملياتي

شماره 39

saman38 Page 1

نظام هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت

شماره 38

saman37 Page 1

كارسنجي، ابزاري براي استاندارد سازي زمان

شماره 37

saman36 Page 1

عارضه يابي برون سپاري

شماره 36

saman35 Page 1

آموزش و بهسازي منابع انساني

شماره 35

saman34 Page 1

نظام جامع تضمين كيفيت

شماره 34

saman33 Page 1

برون سپاري

شماره 33

saman32 Page 1

خلاقيت و نوآوري

شماره 32

saman31 Page 1

ارزيابي عملكرد سازمان

شماره 31

saman30 Page 1

بهره‌وري

شماره 30

saman29 Page 1

مديريت كيفيت

شماره 29

saman28 Page 1

چگونگي رفتار با افراد زيردست

شماره 28

saman27 Page 1

چگونگي برخورد با ارباب رجوع

شماره 27

saman26 Page 1

5s

شماره 26

saman25 Page 1

مديريت راهبردي

شماره 25

saman24 Page 1

راهبرد

شماره 24

saman23 Page 1

تحول سازماني

شماره 23

saman22 Page 1

كارگروهي

شماره 22

 

saman21 Page 1

مهارت انساني مديران

شماره 21

saman20 Page 1

ارزشيابي عملكرد

شماره 20

saman19 Page 1

فرهنگ سازماني

شماره 19

saman18 Page 1

تغيير

شماره 18

 

saman17 Page 1

هوش هيجاني

شماره 17

 

saman16 Page 1

مديريت زمان

شماره 16

 

saman15 Page 1

فشار عصبي يا استرس

  شماره 15

 

saman14 Page 1

برگزاري جلسه

  شماره 14

saman13 Page 1

گوش دادن مؤثر

  شماره 13

saman12 Page 1

حلقه‌هاي كيفيت

شماره 12

saman11 Page 1

افراد دشوار

شماره 11

saman10 Page 1

شماره 10

saman09 Page 1

شماره 9

saman08 Page 1

شماره 8

saman07 Page 1

شماره 7

saman06 Page 1

شماره 6

saman04 Page 1

شماره 4

saman03 Page 1

 شماره 3

saman02 Page 1

شماره 2

saman01 Page 1

شماره 1

pishsaman02 Page 1

اصلاح لحظه ها يعني اصلاح زندگي

پيش شماره 1

pishsaman01 Page 1

رياضي

پيش شماره 2